REKRUTACJA 2023/2024

Osoby przyjęte do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach i internatu ZSP w Benicach zobowiązane są dostarczyć oryginały dokumentów do 21.07.2023r. do godziny 10.00. W przypadku niedostarczenia oryginałów świadectw ósmoklasisty, kandydaci zostaną skreśleni z listy osób zakwalifikowanych.