Rekrutacja

Zasady i kryteria rekrutacji

Kierunki kształcenia w roku szkolnym
2024/2025

DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  • Technikum Hodowli Koni - 5 letnie - Profil: Policja Konna
  • Technikum Leśne - 5 letnie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 10 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

( w podaniu należy zaznaczyć preferowany kierunek nauki oraz PESEL ucznia).

Druk podania dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00
  • Dwie fotografie podpisane na odwrocie,
  • Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  • Karta zdrowia do 1 września 2024r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,

do szkoły nastąpi 17 lipca 2024r. godz. 12.00

Potwierdzenia woli nauki w szkole kandydaci powinni dokonać

od 12 lipca do 17  lipca 2024 r. do godz. 15.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

nastąpi 18 lipca 2024 r. godz. 12.00

Pozostałe kryteria i warunki naboru zgodne z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.