Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zspbenice.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 04.02.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre treści, obrazy, tabele i filmy, a także załączniki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Może zdarzyć się, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu, czy też tabela nie będzie posiadała tytułu lub nagłówka oraz zostaną użyte nagłówki niehierarchicznie. Ponadto filmy mogą nie posiadać napisów, a załączniki w formacie PDF mogą być zapisane w formie obrazu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki i systemowych, np.: do powiększania strony klawisze: „CTRL i +”, czy włączenie lupy  „Windows  i +”.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoby do kontaktu:

1. Agnieszka Wirszyc - Maruszewska, e-mail: agnieszka.maruszewska@zspbenice.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 38 32 121,

2. Mariusz Świąć, e-mail m.swiac@zspbenice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 38 32 121
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do organu prowadzącego tj
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

tel: 091 38 23 120,  91 38 23 914, fax 91 38 23 121

e-mail: sekretariat@powiatkamienski.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach  Benice 12A 72-400 Kamień Pomorski nie został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu, może każdorazowo umówić swoje przybycie na teren szkoły telefonicznie  91 38 32 121 Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik właściwy do realizacji sprawy przyjdzie do klienta i załatwi ją na terenie Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Benicach.

W budynku jednostki, żadna z toalet nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Możliwe jest korzystanie z parkingu znajdującego się przy budynku szkoły i internatu, stajni i ujeżdżalni . Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Szkoły ZSP w Benicach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem z wyłączeniem budynków stajni, ujeżdżalni i parkuru ze względu na pracę z końmi które mogą się spłoszyć poprzez nie kontrolowaną reakcję zwierząt, co powodujące bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników ww obiektów.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku,  (posadzki jaśniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zrealizować sprawy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach nie ma możliwości skorzystania z dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

W celu uzyskania świadczenia proszę zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą faxu, e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej telefonicznie) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 5 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych). Świadczenie takiej usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne.

Kontakt z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Benicach możliwy jest za pośrednictwem następujących narzędzi komunikacji:

e-mail: sekretariat@zspbenice.pl
2.      tel: 91 383 21 21

pocztą tradycyjną na adres:
Zespół szkół Ponadpodstawowych w Benicach
Benice 12A 7
2-400 Kamień Pomorski