Rada Rodziców ZSP Benice

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Ewa Paluch - przewodnicząca

Monika Trzybińska - zastępca

Lidia Radtke - skarbnik

Angelika Szubartowska - sekretarz

 

Członkowie rady:

Marta Skiba

Jolanta Madej

Wioletta Świerzbin

 

Komisja rewizyjna:

Iwona Kwiatkowska

Agata Stępień

 

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców gwarantuje rodzicom w Europie prawo do bycia otaczanymi szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży, które powinno się przejawiać w poszanowaniu ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków.

Karta gwarantuje rodzicom prawo oczekiwania od społeczeństwa i osób zaangażowanych w edukację wsparcia w swych wysiłkach wychowawczych, a także wpływ na politykę oświatową realizowaną w szkołach, w tym poprzez swoich reprezentantów skupionych w organizacjach tworzonych na wszystkich poziomach.


Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły,

np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim, z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne, z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.


Kompetencje rady rodziców

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

Podstawowe dane organizacyjne

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Benicach

Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski

Składka roczna na Radę Rodziców - 50 zł / ucznia

Masz możliwość lub ochotę wesprzeć  działalność Rady Rodziców ZSP Benice?

Przekaż datek na rachunek bankowy Rady Rodziców:

BS Wolin: 56 9393 0000 0003 4467 2000 0010