REKRUTACJA 2023/2024

Informacja dla ósmoklasistów

Do dnia 10.07.2023r. (poniedziałek) do godz. 16.00 proszę dostarczyć n/w dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty (zaświadczenie, które będzie odebrane ze szkoły
podstawowej, a nie wydruk z systemu),
- opinia lub orzeczenie z PPP.
Dnia 17.07.2023r. (poniedziałek) od godz. 13.00 będą wywieszone na tablicy informacyjnej wyniki
rekrutacji. Informację będzie można uzyskać również telefonicznie pod nr tel. 913832121 oraz na stronie www.zspbenice.pl.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą przyjmowane.

Do dnia 21.07.2023r. do godz. 10.00 należy złożyć oryginalne dokumenty.

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
- 3 podpisane zajęcia,
- karta zdrowia ,