Zajęcia edukacyjne dla młodzieży w ramach "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej"

W naszej szkole odbyły się specjalne zajęcia edukacyjne dla młodzieży, przeprowadzone przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Wydarzenie miało miejsce w ramach "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej".

Tematyka zajęć skupiła się na poszerzeniu świadomości społecznej młodzieży w zakresie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w grupach rówieśniczych. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie są formy przemocy, jak je rozpoznawać oraz jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

Zajęcia miały na celu:

  • Edukację na temat różnych rodzajów przemocy i ich skutków.
  • Podniesienie świadomości na temat roli świadków przemocy i ich odpowiedzialności.
  • Przekazanie informacji o dostępnych formach pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą.
  • Wzmocnienie postaw empatii i solidarności wśród młodzieży.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusjach oraz ćwiczeniach praktycznych, co pozwoliło im lepiej zrozumieć problem przemocy oraz wypracować skuteczne strategie radzenia sobie z nią. Wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do budowania bezpiecznego i wspierającego środowiska szkolnego.

Serdecznie dziękujemy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim za współpracę i wsparcie w realizacji tego ważnego projektu.


Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy będą kontynuowane, przyczyniając się do podnoszenia świadomości i promowania bezpiecznych relacji wśród młodzieży.